2019-03-15 14:21Pressmeddelande

Anläggning av cykelväg och VA på Södergatan från 14/1

Till följd av arbete på Södergatan i Skurup kommer framkomligheten där att vara helt eller delvis begränsad fram till sommaren 2019.

På Södergatan, delen Järnvägsgatan-Kristersgatan kommer VA-sanering att ske. På Södergatan anläggs även en cykelväg längs vägens östra sida.

Under de perioder då framkomligheten är begränsad rekommenderas trafikanter att välja en annan väg, exempelvis Västra förbifarten eller Kyrkogatan.

Trafiken kommer i första etappen bli avstängd på markerad plats enligt nedan bild. Utfart från Lilla Torggatan ut på Södergatan kommer vara möjlig i början. Gående, boende och varuleveranser ska i största möjliga mån kunna passera arbetsområdet.

Vad ska göras och varför?

Skurups kommun har under lång tid arbetat med att sanera befintligt avloppssystem, dvs. separera dagvatten från spillvattensystemet, främst i Skurups tätort. Motivet är att inte smutsa ner regnvatten i onödan och att minska kostnaderna för onödig pumpning och rening av regnvatten. Risken för översvämningar i hus minskar också när bortkoppling sker av tillskottsvatten till spillvattenledningarna.

De gamla VA-ledningarna i gatan ska bytas ut till nya.

Ny gång- och cykelväg kommer att anläggas på Södergatans östra sida.

En ny, smalare vägbana kommer att anläggas.

Upphöjda korsningar i samtliga korsande gator kommer att sänka trafiktakten.

Sammantaget kommer förändringarna att bidra till minskad miljöpåverkan och större trygghet.

 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se