2020-10-29 10:00Pressmeddelande

Mark- och infrastrukturarbetet på Västeräng etapp 1 – detta händer framöver

Grönt fält med bebyggelse i bakgrunden, blå himmel med molnFlygbild över Västeräng

I runt ett års tid har Skurups kommun projekterat mark, infrastruktur och park inför utbyggnaden av exploateringsområdet Västeräng etapp 1. Upphandling av entreprenaden har varit ute och arbetet har tilldelats PK Road AB. I början på november påbörjas arbetet.

- Utbyggnaden av Västeräng är Skurups kommuns största infrastrukturprojekt någonsin och det är många komponenter som ska falla på plats i tur och ordning. Västeräng är strategiskt så bra beläget som det över huvud taget är möjligt – med E65 och tågstationen nära så undviker vi att trafiken till och från området belastar trafikflödet genom Skurups tätort, säger Peter Dahl, chef för kommunteknik.

Dagvattenledning

Såväl som under byggtiden som när området är färdigbyggt behöver dagvatten (regnvatten) ledas bort från området. PK Road AB kommer därför att börja med att gräva ner en dagvattenledning som leds från Västeräng, under Västra infartsvägen och vidare västerut. För att inte bebyggelsen på området ska svämma över har den planerade parken och dagvattenmagasinet (Lyckodammen) utformats för att klara av extrema skyfall. Stora volymer regnvatten kan på så sätt svämma över i parken, fördröjas och renas genom så kallat infiltration. Vattnet kommer från dagvattenmagasinet att ledas bort från området med ett begränsat flöde via den nya dagvattenledningen bort till ett öppet dike som leder till Näsbyholmssjön.

Markarbeten föregår arbetet med infrastruktur och byggnation
Det finns en hel del nivåskillnader inom området idag som behöver jämnas ut. Efter urgrävningen kommer området därför att massbalanseras och anpassas efter befintliga marknivåer på Västergatan, Ängsgatan och Saritslövsgård. I detta skede kommer tillträde till vissa tomter kunna ske etappvis och byggaktörerna kan börja bygga parallellt med kommunens infrastrukturarbete.

Infrastrukturarbetet
Innan sommaren 2021 planeras infrastrukturarbetet kunna inledas. Alla ledningar läggs ner i marken och gatustrukturen kan ta form. På området anläggs allmänna bil-, gång- och cykelvägar som kopplas på både Västergatan och Ängsgatan.

Till att börja med anläggs så kallade ”byggvägar” som de olika byggaktörerna kan använda för att komma åt sina tomter under byggtiden. Man väntar med asfaltering, belysning och plantering som annars riskerar att skadas av byggmaskinerna.

Ängsparken med damm, grillplats och lekytor
Ängsparken, ett tre hektar stort grönområde, kommer att anläggas i samband med infrastrukturen och spelar, som vi nämnde i första stycket, en viktig roll i att rena och leda bort dagvattnet.

Förutom träd, gräsytor, planteringar och gångstigar planeras också damm (Lyckodammen), grillplats, pulkabacke och lekplats i parken. Längs med förbifarten kommer en vall att anläggas som avgränsar grönområdet och bostäderna från buller och visuell störning.

Först ut att byggas är förskolan och det särskiIda boendet
I mars 2021 planeras första byggnationen kunna börja. Först kommer förskolan och det särskilda boendet börja byggas på områdets nordvästra hörn. Senare under våren/sommaren får övriga exploatörer och villatomtägare tillträde till sina tomter och kan börja bygga bostäderna.

Till sist färdigställs gatorna med trädplanteringar och asfalt. Hela mark- och infrastrukturarbetet planeras vara klart vid årsslutet 2021. Bebyggelsen kommer dock inte vara klar då utan kommer att pågå in på 2022-2023.


Kontakt:
Peter Dahl
Kommunteknikchef
0411-53 64 37
peter.dahl@skurup.se

 


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström

Relaterad media