2019-05-22 13:46Pressmeddelande

Nu stärks och fördjupas samarbetet i MalmöLundregionen

Kartbild Malmö-LundRegionenKartbild med Skurup och deltagande kommuner i MalmöLundregionens samarbete

Den 21 maj beslutade styrelsen för samarbetet om en ny verksamhetsplan som gäller för de närmaste fem åren. Verksamhetsplanen innehåller en del nya samarbetsområden och gäller nu tolv skånska kommuner.

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna i sydvästra Skåne. Syftet med samarbetet är att kraftsamla kring strategiska frågor för att underlätta vardagen för invånare och företag som bor och verkar i samarbetskommunerna.

I dag fattade styrelsen för MalmöLundregionen som består av ledande politiker från varje medlemskommun beslut om en ny verksamhetsplan för de närmaste fem åren.

- Vikten av samverkan ökar i takt med samhällsutmaningarna. Skurup ser MalmöLundregionen som en viktig plattform för att stärka Skurups röst i Skåne, samtidigt som ett ömsesidigt utbyte gagnar vår dynamiska region. MalmöLundregionen är en utmärkt plattform där kommunerna tillsammans blir starkare och tillsammans bättre kan klara samhällsutmaningarna. Vi tar tillvara på varandras styrkor och stärker den totala förmågan att lyckas med de prioriterade områdena, vilka är att stärka näringslivet, öka digitaliseringen, förbättra infrastrukturen, säkra kompetensförsörjningen samt hantera klimatfrågorna. Skurup är stolt över att vara en del av MalmöLundregionen, säger Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande i Skurup.

- En väl integrerad MalmöLundregion är av stor betydelse för oss alla. Tillsammans kompletterar vi och drar nytta av varandras framgångar. Genom den nya verksamhetsplan vi nu har antagit går vi in i en ny fas i arbetet med tydligt prioriterade områden för samverkan. Det gör att vi har bättre förutsättningar att bli den dynamiska tillväxtregion vi har höga ambitioner att bli, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund och ordförande i MalmöLundregionen under år 2019

Nytt för den kommande perioden är att kommunerna ska samarbeta kring digitalisering, miljö och klimat.

- MalmöLundregionen tillhör en av Europas mest innovativa och expansiva regioner. Vi har fyra universitet och otroligt bra förutsättningar för att ligga i framkant. Våra invånare rör sig över kommungränserna, pendlar mellan jobb, studier och hem och vi ska arbeta tillsammans för att underlätta för alla att göra smarta val. Det gör vi bäst när vi krokar arm över kommungränserna på ett sätt så att vi stärker vår konkurrenskraft nationellt och internationellt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Områdena där kommunerna sedan tidigare samarbetar och där det arbetet nu stärks med den nya verksamhetsplanen är inom näringsliv, fysisk planering, infrastruktur och framtida kompetensförsörjning. MalmöLundregionen arbetar gemensamt för att stärka näringslivets konkurrenskraft i hård konkurrens med andra tillväxtregioner både nationellt och internationellt. Vi gör det genom samverkan med innovation som starkaste verktyg för förändring.

Samarbetet i MalmöLundregionen handlar om att lyfta regionens styrkor och bredd och stärka MalmöLundregionens roll som regional aktör. Under resten av 2019 kommer samarbetet att fokusera på att ta fram konkreta handlingsplaner för de kommande två åren.

Fakta

MalmöLundregionen består av 12 kommuner i Sydvästra Skåne: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

MalmöLundregionen prioriterar och arbetar aktivt i frågor av framförallt strategisk och övergripande karaktär som är av gemensamt intresse för kommunerna i MalmöLundregionen. Samarbetet strävar efter att påverka externt och samverka internt för att utveckla regionens attraktivitet till gagn för invånare och näringsliv.

Verksamhetsplanen 2019-2023 omfattar:

  • Digitalisering
  • Framtida kompetensförsörjning
  • Näringsliv
  • Miljö och klimat
  • Infrastruktur och fysisk planering

https://www.skurup.se/samarbete

Kontaktpersoner:

Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande Skurups kommun johan.bolinder@skurup.se 0411-53 60 02

Marcus Willman, kommundirektör Skurups kommun marcus.willman@skurup.se 0411-53 61 22

Linda Börjesson Katz, sekretariatsledare, linda.katz@malmolundregionen.se, 072 237 57 39

Philip Sandberg, ordförande, philip.sandberg@lund.se, 0721940553

Katrin Stjernfeldt Jammeh, vice ordförande, katrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se, nås via Karolin Högberg 0708132454.


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se