2021-01-18 08:22Pressmeddelande

Ny översiktsplan, allmänheten bjuds in att lämna synpunkter

Nytt bostadsområde byggs upp. Vita hus, oberedd mark. Ett ungt par går i förgrunden.

Alla som bor och verkar i Skurups kommun kan ta del av förslaget till ny översiktsplan och lämna synpunkter.

Länk: https://www.skurup.se/oversiktsplan

Samrådsskedet pågår till 8 mars, som är sista dagen att lämna synpunkter.

Synpunkter skickas via e-post till serviceforvaltningen@skurup.se eller via post till Serviceförvaltningen, Skurups kommun 247 80 Skurup.

I februari ges tillfälle att ställa frågor om översiktsplaneförslaget direkt till planhandläggarna på kommunen. På grund av rådande pandemi kommer detta att hållas digitalt. Information om exakt datum samt länk till samrådsmötet kommer läggas upp på webbplatsen: https://www.skurup.se/oversiktsplan

Vad är en översiktsplan och vad har man den till?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och syftet är att beskriva kommunens långsiktiga och strategiska bedömning av hur mark- och vattenområden bör användas och utvecklas.

En översiktsplan är inte bindande men är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument och används som stöd vid kommunala beslut om t. ex. detaljplaner, bygglov och andra ställningstaganden som berör den fysiska miljön.


Skurups kommun har sedan tidigare en gällande översiktsplan som antogs 2009. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att hela översiktsplanen skulle revideras.

Förhoppningen är att den nya översiktsplanen ska kunna antas vid slutet av året 2021.

Processen

En översiktsplaneprocess består av flera skeden där allmänheten ges två tillfällen att ta del av ett planförslag och lämna synpunkter. Just nu befinner vi oss vid det första remisstillfället. Förutom kommunikation i Skurups kommuns kanaler har samråd skett med olika intressentgrupper som byalag och skolelever.

Första remisstillfället: Efter samrådet bearbetas översiktsplaneförslaget om utifrån inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens svar och ställningstaganden i en samrådsredogörelse. Det är samhällsbyggnadsberedningen som har beslutat om att skicka ut förslaget på samråd.

Syftet med att skicka ut förslag till ny översiktsplan i två remissomgångar är att alla som räknas som berörda ska få möjlighet att påverka planen. Förutom alla som bor och verkar i kommunen skickas även remisserna till bland annat grannkommunerna, Länsstyrelsen och Trafikverket.

Andra remisstillfället: Granskning genomförs precis som samrådet. Detta ska vara ett mer komplett förslag. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med kommunens svar och ställningstaganden i ett granskningsutlåtande. Det är samhällsbyggnadsberedningen som beslutar om att skicka ut förslaget på granskning.

Antagande: Endast mindre korrigeringar får göras mellan granskning och antagande, annars får planen skickas på granskning ytterligare en gång.  Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta en översiktsplan. Efter antagandebeslutet vinner planen generellt laga kraft efter 3 veckor och börjar då formellt att gälla. Förhoppningen är att den nya översiktsplanen ska kunna antas vid slutet av året 2021.


Så står översiktsplanen i relation till kommunens vision:

En bärande del i kommunens vision är att nå befolkningsmålet 18 000 invånare till år 2030. Den nya översiktsplanen utgår från visionen men har ett planeringsperspektiv som sträcker sig till 2035.

Översiktsplaneförslaget utgår från fyra prioriterade utvecklingsinriktningar för en hållbar utveckling av Skurups kommun:

    • Attraktiva och trygga livsmiljöer
    • Nära till natur och rekreation
    • Goda kommunikationer
    • Levande hav och attraktivt kustområde

 

Förslaget till ny översiktsplan finns här: https://www.skurup.se/oversiktsplanKontakt:

Julia Andersson Thysell, planarkitekt

julia.anderssonthysell@skurup.se

0411-53 60 23

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se