2020-10-06 12:53Pressmeddelande

Nya bostäder på gamla COOP-tomten

Skurups kommun logotype

Inom fastigheten Delfinen 6 finns en byggnad som tidigare inhyst Coop livsmedelsbutik och som sedan många år har stått tom och outhyrd. Under dagens kommunstyrelsesammanträde beslutades att godkänna exploateringsavtal för bostadsbebyggelse.

- Det är fantastiskt roligt att det nu finns intresse från fastighetsägaren av att utveckla det här kvarteret, det känns som att vi äntligen har nått fram med den potential som finns i Skurup. Det var därför ett självklart beslut i kommunstyrelsen att bejaka det här projektet, säger Nicklas Olsson (M), ordförande i Samhällsbyggnadsberedningen och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Vi ser fram emot att tillsammans med kommunen driva utveckling av detta stationsnära centrala område i Skurup. Skurup är en stad som erbjuder bra service kombinerat med en lugn och trygg boendemiljö. Dessutom finns bra kommunikationer till andra städer i regionen, säger Christopher Johansson på Henrik och Sven-Olof Fastigheter AB som äger fastigheten.

- Jag är särskilt glad över att vi genom gott och tidigt samarbete de tre största partierna emellan, lyckats  skapa förutsägbarhet i beslutsprocessen för fastighetsägaren, och jag hoppas vi kan fortsätta på den inslagna vägen i andra angelägna ärenden, fortsätter Nicklas Olsson (M).

- Det här är ett mycket bra projekt, sett både till behovet av bostäder och till kommunens tillväxt. Att de tomma lokalerna dessutom ser ut att få en ny hyresgäst är också mycket glädjande, och jag ser fram emot att se det här kvarteret bebyggt om några år, säger Magnus Alm (S), ledamot i kommunstyrelsen.

 

VA-arbete och detaljplaneändring

Att det kommer att ta några år innan boende kan flytta in på COOP-tomten beror bl. a. på att projektet är beroende av ett planerat VA-arbete i Svaneholmsvägen och Södergatan, vilka ska genomföras 2021/2022. I samband med VA-projektet genomförs även en ansiktslyftning av gaturummet längs Svaneholmsvägen. Under den här tiden kommer också detaljplanen att ändras för att möjliggöra bostadsbyggande.

- Mängden bostäder och vilken typ det blir kommer att avgöras i det fortsatta detaljplanearbetet, som kommunen och fastighetsägaren gemensamt arbetar fram, säger Jörgen Lidfeldt (SD), 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsberedningen och ledamot i kommunstyrelsen.

 

Pågående detaljplanearbete för Kvarteret Karl och Olof (angränsande till Delfinen 6)

Detaljplaneförslaget innebär att fastigheterna, där det tidigare varit byggvaruhandel, bebyggs med bostäder samt en del centrumverksamhet i nära anslutning till Femkorset och Kv. Delfinen. Inom kvarteret kommer det att byggas en ny stadsdel med cirka 250 bostäder, torg, kontor, restaurang m.m. Det gamla magasinet föreslås bevarat. Exploatering på Kv. Kvarteret Karl och Olof ägs av Skurupshem AB.

 

Vision 2030

Enligt visionen ska kommunen fortsatt växa och detta ska i första hand ske genom varsam förtätning. Den byggbara marken ska utnyttjas och kommunens småskaliga karaktär ska bevaras. Samtidigt ska vi fortsatt ha ett levande centrum med gott handel- och serviceutbud. Skurups tätorts utmärkta läge samt närheten till kollektivtrafik ska utnyttjas.

Genom de nu pågående utvecklingsprocesserna i anslutning till Femkorset tar Skurups kommun flera stora steg mot förverkligande av Vision 2030.

 

Kontakt

Eva-Marie Engström, förvaltningschef Serviceförvaltningen

eva-marie.engstrom@skurup.se

0411-53 64 64

 

Nicklas Olsson, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen och ordförande i Samhällsbyggnadsberedningen

nicklas.olsson@skurup.se

 

Magnus Alm, ledamot kommunstyrelsen
magnus.alm@skurup.se

Jörgen Lidfeldt,
ledamot kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsberedningen
jorgen.lidfeldt@skurup.seOm Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Magdalena Hellström