2021-01-28 13:26Pressmeddelande

Skurup bland de första i landet med resursskola

Tegelbyggnad som har en klocka på gaveln

På senaste skol-och utbildningsutskottsmötet fattade ett enigt utskott beslutet om att kommunen ska starta en resursskola i kommunal regi med inriktning på barn med AST - autismspektrumtillstånd.

Att få tillstånd för att driva kommunala resursskolor är nytt, så pass nytt att regelverken först blir klara under sommaren 2021. Detta gör att Skurups kommun kommer vara bland de första kommunerna i landet som startar en egen resursskola.

Beslutet har sin grund i ett E-förslag, tidigare kallat medborgarförslag, och en efterföljande omfattande utredning som skolförvaltningen genomfört under hösten.

Förutom att utredningen visar på behov av en resursskola lyfts även behov av att utveckla och säkerställa likvärdiga arbetssätt med lärmiljöer som gynnar alla elevers kunskapsutveckling.

- Resursskola är till för en begränsad elevgrupp, men skolförvaltningen ser att en resursskola medför effekter även för andra elever. Bland annat via kollegialt lärande, dvs kunskapsutbyte mellan pedagoger. Ett omfattande utvecklingsarbete kommer starta för få till ett likvärdigt arbetssätt för barn med olika typer av svårigheter, säger Ulrika Fridh, tillförordnad chef för skol- och utbildningsförvaltningen.

Åsa Ekblad (M), ordförande i skol- och utbildningsutskottet ser stora fördelar med att utskottet lät genomföra utredningen som lett till att kommunen kommer utveckla arbetet med elever som har de största behoven.

- En resursskola i kommunen kommer att ha stor betydelse för samtliga elever i kommunens skolor. En egen skola med specialkompetens kommer att ha ringar på vattnet-effekt även för övriga elever som är kvar i de vanliga klasserna. Vi stärker vår yrkeskår med fler pedagoger med behörighet att arbeta med de förutsättningar som varje individ med AST har för sitt lärande.

Tf förvaltningschef Ulrika Fridh ser det som en styrka att beslutet fattades av ett enigt utskott där man tydligt visar att man tillsammans med förvaltningen tar ett gemensamt ansvar för alla elever och att man vill säkerställa att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver.


Vad är skillnaden mellan resursskola och grundsärskola?

Resursskola

Kommunen kan inrätta en viss skolenhet inom skolformen grundskola till att avse elever i behov av särskilt stöd. En resursskola följer grundskolans läroplan, kursplaner och kunskapskrav. Kommunen beslutar om en elevs placering vid en resursskola, efter att man först uttömt möjligheter till stöd i den vanliga skolan. En sådan placering ska grundas på elevens behov och förutsätter vårdnadshavares medgivande. Placeringen ska regelbundet följas upp och utvärderas.

Grundsärskola

Grundsärskola är en egen skolform där en elev med utvecklingsstörning får en anpassad utbildning. Innan en elev kan bli mottagen i grundsärskolan görs en utredning utifrån medicinskt, psykologiskt, pedagogiskt och socialt perspektiv. Grundsärskolan har egen läroplan, egna kursplaner och kunskapskrav. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden – de sistnämnda för de elever som inte kan tillgodogöra sig ämnen. Elever som är mottagna i grundsärskolan kan på vårdnadshavares önskemål vara integrerade i den vanliga grundskolan men följer då grundsärskolans kursplaner och kunskapskrav.


Kontakt

Ulrika Fridh, t f chef för skol- och utbildningsförvaltningen

0411-53 62 04

ulrika.fridh@skurup.se


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke