2019-03-15 13:53Pressmeddelande

Skurup står bakom Ett rökfritt Sverige 2025

Skurup ställer sig bakom opinionssatsningen ett Rökfritt Sverige 2025 eller Tobacco Endgame som det kallas internationellt.

Mer information om kampanjen hittas här:
http://www.tobaksfakta.se/tobacco-endgame/ 

Från tobaksfakta.se: ”Beslutet om att stödja initiativet kan gärna även innehålla beslut om
att aktivt delta i opinionsbildningen. Det är också viktigt att samtidigt fundera över hur ställningstagandet kan kopplas till det egna hälsofräm­jande och tobaksförebyggande arbetet samt till arbetet för en hållbar utveckling. Ställningstagandet för Tobacco Endgame kan bli en inspira­tionskälla och motor i det egna arbetet. Många landsting/regioner och kommuner har exempelvis beslutat om regionala eller lokala tobaks­förebyggande mål i samband med beslutet att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.”

Skurups kommun är en av 55 kommuner som ställt sig bakom initiativet. Därtill har ett flertal organisationer i hela Sverige ställt sig bakom Tobacco Endgame. 

Hållbarhetssamordnare Karolin Johansson har i samråd med den drogförebyggande samordnaren Owe Rindstrand drivit frågan till politiken som har valt att ställa sig bakom ett Rökfritt Sverige 2025.               

- Tack vare politikernas beslut kan kommunen ställa sig bakom ett Rökfritt Sverige 2025. Därtill har tobaksinformatörerna informerat politikerna om behovet av en rökfri skoltid och därmed lagt en grundförståelse för arbetet mot tobak, säger hållbarhetssamordnare Karolin Johansson. De konkreta följderna av beslutet blir till exempel att vi utformar kampanjer, temaveckor eller på annat sätt stärker de tobaksförebyggande kommunikationsåtgärderna. Beslutet är så pass nytt att vi ännu är på planeringsstadiet.

Att ställa sig bakom Tobacco Endgame innebär att Skurups kommun har ställt sig bakom följande tre punktsatser:

- Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa de tobaksförebyggande insatserna.

- Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad.

- Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den process som leder till målet.

Tobaksindustrin satsar stora resurser på att rekrytera nya konsumenter. Syftet med Tobacco Endgame är att motverka att fler människor använder tobak.

Kommunens hållbarhetssamordnare Karolin Johansson beskriver Tobacco Endgame som ”en inspira­tionskälla och motor i det egna arbetet för en friskare framtid med färre dödsfall orsakade av tobak”. Drogförebyggande samordnare Owe Rindstrand menar på att beslutet kan leda till ”ett målmedvetet arbete i kommunen från både politiker och tjänstemän för att minska tobaksanvändandet och öka hälsotänkandet hos barn, unga och vuxna framöver”.

- Hade tobaksprodukter lanserats idag med den insikten vi har om förtida död, sjukdom, lidande och miljöförstöring de medför, hade de inte blivit lika populära tror Karolin Johansson. 

Karolin Johansson hoppas att fler kommuner och organisationer blir inspirerade och också tar ställning för ett rökfritt Sverige 2025. När fler får kännedom om kampanjen kan perspektivskiftet ske på riktigt.

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en halvering jämfört med dagens situation. Det kommer att ge en betydande förbätt­ring av folkhälsan. Ett sätt att främja ett politiskt beslut om ett sådant mål är att mobilisera ett starkt stöd i alla samhällssektorer. Därför pågår en rekrytering av aktörer som vill stödja initiativet.

Kontakt:

Karolin Johansson

Hållbarhetssamordnare

274 80 Skurup

Telefon: 0411-53 64 33

karolin.johansson@skurup.se

www.skurup.se


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se