2021-03-12 08:49Pressmeddelande

Skurups kommun är den tredje mest effektiva skånska kommunen, tolfte i Sverige

Skurups kommun logotypeSkurups kommun logotype

Det står att läsa i rapporten ”Effektivitet i kommuner” av RKA, rådet för främjande av kommunala analyser, som genomförts på uppdrag av Finansdepartementet. De analyserade verksamheterna i Skurups kommun är förskola, kommunal grundskola och kommunal gymnasieskola samt ekonomiskt bistånd och äldreomsorg.  


Länk till rapporten Effektivitet i kommuner:

https://rka.nu/radetforframjandeavkommunalaanalyser/effektivitet.44677.html


- Min uppfattning är att det bland medarbetare i förvaltningen råder en stor kostnadsmedvetenhet. Det är extra kul när Skurups effektivitetsmått gällande äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd i jämförelse med andra kommuner är höga. Resultatet harmonierar väl med ett av kommunens övergripande mål vilket är att varje krona som tas ut i skatt ska hanteras ansvarfullt och effektivt, säger Anna Palmgren, chef för individ- och omsorgsförvaltningen.

- Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskola har personal som alltid har barn och elevers bästa i fokus. Arbetet sker på ett professionellt sätt, där verksamheternas resurser nyttjas på bästa sätt för att barn och elever ska få goda förutsättningar till arbete och självförsörjning, säger Ulrika Fridh, tillförordnad chef för skol- och utbildningsförvaltningen.

Bakgrund till undersökningen
Hösten 2019 fick Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) i uppdrag av Finansdepartementet att inleda arbetet med att ta fram nyckeltal för produktivitet och effektivitet i kommunsektorn. Bakgrunden är att den demografiska utmaning som kommuner och regioner har framför sig, med ökande behov av välfärd, kommer att kräva förbättrad effektivitet. För att kommuner och regioner ska kunna fatta välgrundade beslut behövs ett faktaunderlag att diskutera utifrån.

Effektivitet handlar om att skapa ett så stort värde som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. En effektiv kommunal verksamhet gör att medborgarna får bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad.

Effektivisering är inte lika med besparing eller nedskärning, även om det ofta används så.

Hur jämförs resultat från 290 kommuner i olika storlek och med olika socioekonomiska förutsättningar?
Ur rapportens sammanfattning, sidan 2: ”I tider när den demografiska utmaningen växer blir behovet av en mer effektiv verksamhet allt större. I kommunsektorn finns påtagliga skillnader i kostnader, kvalitet och resultat. Betyder det att det finns utrymme för effektivitetsförbättringar i sektorn? Eller beror skillnaderna enbart på olika strukturella förutsättningar?

För att kunna analysera den relativa effektiviteten i kommunernas största verksamheter har RKA i denna rapport beräknat effektivitetsindex och tagit fram värden för genomsnittlig effektivitet baserade på tidigare publicerade index för kvalitet och resurs i databasen Kolada1. Vi har i möjligaste mån justerat för skillnader i förutsättningar såsom demografi och socioekonomi. Då ser vi att de strukturella förutsättningarna definitivt påverkar resultatet.”


De mest framträdande resultaten i rapporten

Få är effektiva på allt – många är effektiva på något
Få kommuner lyckas med konststycket att ha hög effektivitet inom många verksamhetsområden medan många kommuner hamnar högt inom någon enskild verksamhet.

Strukturjusteringar har stor betydelse för resultatet
De kommuner som får höga värden i RKA:s index, där hänsyn tagits till struktur, är inte samma kommuner som får höga värden i faktiska (icke-justerade) resultat och vice versa.

Inga tydliga samband mellan resurser och kvalitet
Det är svårt att hitta samband mellan resurser och kvalitet inom och mellan de olika verksamheterna. Det går inte att säga att ett högt kostnadsläge hänger ihop med goda – eller med dåliga – kvalitetsmässiga resultat.

RKA och Kolada
Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppdraget är att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada.

RKA säger:
”För att kunna analysera den relativa effektiviteten i kommunernas största verksamheter har RKA i denna rapport beräknat effektivitetsindex och tagit fram värden för genomsnittlig effektivitet baserade på tidigare publicerade index för kvalitet och resurs i databasen Kolada1 . Vi har i möjligaste mån justerat för skillnader i förutsättningar såsom demografi och socioekonomi. Då ser vi att de strukturella förutsättningarna definitivt påverkar resultatet. Vi kan också se att det efter denna strukturjustering återstår stora skillnader i effektivitet och att alla kommuner har effektivitetsförbättringar att göra. Få är effektiva på allt. Vår förhoppning är att rapporten blir ett diskussionsunderlag och inspirerar till att öka effektiviteten i verksamheterna och i sektorn som helhet.

Måtten som beräknats för denna rapport är baserade på data från 2019 så vi har ännu inte sett hur den globala pandemin vi är mitt inne i kommer att påverka resultaten. De verksamheter som vi analyserat är kommunernas största och datatillgång har påverkat vilka vi har kunnat ta med. Dessa verksamheter är förskola, kommunal grundskola och kommunal gymnasieskola samt verksamheter för personer med funktionsnedsättning (LSS), ekonomiskt bistånd och äldreomsorg.”

OBS! att LSS-verksamheten i Skurus kommun inte är inkluderad i analysen.


Kontakt:
Marcus Willman, kommundirektör
0411-53 61 22
marcus.willman@skurup.se

 

 

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke