2021-01-18 13:23Pressmeddelande

Skurups kommun fortsatt kvar i kvarteret Svanen, med planer för verksamheterna

Tre personer vid ett bord, med pappersdokument framför sig. Anna Palmgren, förvaltningschef, Leo Larsson, Bösarps grus och torrbruk, Pontus Åkesson, fatighetsförvaltare Skurups kommun

Hyreskontraktet mellan Skurups kommun och fastighetsägaren Bösarps grus och torrbruk för Svantorget och Fiskaregatan har omförhandlats och förlängts. Ytorna har också utökats, exempelvis kommer Skurups kommun att ta över lokalerna som tidigare inrymde postkontoret.

Skurups kommuns fastighetsförvaltare Pontus Åkesson:

- Efter att vi fick ta ett nytt omtag om lokalrockadsplanen känns det extra roligt att ha fått till detta fortsatta samarbete, både med avseende på individ- och omsorgsförvaltningens behov och biblioteket. Individ- och omsorgsförvaltningen har länge behövt bra och ändamålsenliga lokaler och dessutom lokaler för samlokalisering.  Det har varit en väldigt bra dialog under resans gång tillsammans med AB Bösarps grus och torrbruk som äger fastigheterna. Jag är övertygad om att det här blir riktigt bra för kommunens verksamheter.


Heminsatsernas torg kring Svantorget

Individ- och omsorgsförvaltningen kommer att möta de ökade behoven av insatser för äldre i så kallat ordinärt boende, dvs de som bor i sitt eget hem med insatser, och samla de instanser som idag huserar på Lillgården och Flintebro i Heminsatsernas Torg kring Svantorget.

- På så sätt skapar vi en arbetsplats där olika professioner möts - som hemtjänstpersonal, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera. Det underlättar för att få till optimal samordning, vilket gynnar kvaliteten i insatserna till kommuninvånarna, säger Anna Palmgren, chef för individ- och omsorgsförvaltningen. Satsningen ger också LSS-verksamhetens dagliga verksamhet moderna och ändamålsenliga lokaler, vilket känns otroligt positivt. För personalens del är placeringen kring Svantorget positiv ur pendlingssynpunkt.

Förändrade direktiv angående lokalrockad
Bakgrunden till att Skurups kommun fortsatt hyr lokalerna - som var tänkta att sägas upp till följd av ett principbeslut i mars 2019 att alla hyreskontrakt på fastigheter utanför Skurups kommuns ägo utom kommunhuset skulle sägas upp - är att:

  • Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 om förändrade direktiv och inriktning med anledning av att Rutgerskolan fortsatt ska tjäna som skolverksamhet då Mariaskolan tas ur drift. Kommunstyrelsen beslutade att alternativa och nya lösningar måste skapas för de verksamheter som tidigare var tänkta att husera i Rutgerskolans lokaler.
  • Förslag till lämplig ny lokalrockad presenterades på Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020 och där kommunstyrelsen önskade ekonomisk belysning av nya lokalrockadens utformning.
  • Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2021-2023 (oktober 2020) om utökade budgetramar för lokalkostnader, vilket täcker och finansierar kostnadsökningarna i förvaltningarnas förslag. Härtill beslutade Kommunfullmäktige i oktober 2020 i samband med antagandet av budgeten om särskilt inrättande av LSS-hus och Heminsatsernas Torg. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om inrättande av allaktivitetshus för pensionärer.

I förändringarna ingår även att biblioteket och Pomona stannar kvar i lokalerna vid Svantorget.

Beslutet går att läsa i bifogat protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23.

Lokal aktör brinner för ett levande centrum

- Kvarteret Svanen står inför en spännande utveckling. Det blir ett riktigt lyft både för stadsmiljön och för verksamheterna som ska finnas i lokalerna, säger Leo Larsson, Bösarps grus och torrbruk. Vi kommer att renovera lokalerna på ett sätt som är anpassat för varje verksamhets behov och längre fram kommer själva Svantorget att få en ansiktslyftning.

Leo Larsson menar att uppdraget att medverka till att hålla stadskärnan levande är viktigt.

- Som lokal aktör tycker jag att det är viktigt att vi fortsätter ha ett attraktivt och befolkat centrum i Skurup, både med avseende på bostäder och verksamheter.

 

Kontakt

Anna Palmgren, chef för individ- och omsorgsförvaltningen
0411-53 62 22
anna.palmgren@skurup.se


Pontus Åkesson, fastighetsförvaltare
0411-53 60 45
pontus.akesson@skurup.se

 Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 16 000 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se


Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg
Annika Dacke