2020-02-26 08:34Pressmeddelande

Skurups kommuns yttrande kring prövningen av slöjförbud i skolor

Utsikt över SkurupSkurup

Skurups kommuns yttrande till Förvaltningsrätten kring prövningen av beslutet angående slöjförbud i skolor.

Kommunstyrelsen i Skurups kommun fattade igår tisdag 25/2 beslut om yttrande till Förvaltningsrätten angående överklagandet av kommunfullmäktiges beslut om att i en kommande integrationsplan arbeta in ett förbud mot kraftfulla religiösa symboler, såsom burka och niqab, i Skurups kommuns skolor och förskolor.

Skurups kommun bedömer att det fattade beslutet inte strider mot lag eller författning.

Kommunen vill framföra att det fattade beslutet inte har fått sin slutliga utformning. Detta kommer att ske i samband med framtagandet av integrationsplanen.

Strider inte mot lag eller författning

Europeiska konventionen 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), artikel 9.2, har vid ett antal avgöranden av Europadomstolen prövat om muslimsk sjal (hijab) kan förbjudas i offentlig undervisningsverksamhet. Europadomstolen har i samtliga dessa fall med stöd av artikel 9.2 godtagit förbud att bära muslimsk sjal (hijab) eller liknande (se uppräkning av Europadomstolens praxis, sidan 6 i Rättsligt utlåtande). Avgörandena har avsett personal och elever på alla stadier inom utbildningsväsendet och torde vara prejudicerande även i Sverige då svensk lagstiftning enligt regeringsformen är underställd EKMR.

Som framgår av rättsutlåtandet från professor emeritus Reinhold Fahlbeck har Europadomstolen konsekvent vägt alla elevers rätt att inte utsättas för väsentliga religiösa påtryckningar i skolmiljön högre än rätten för den enskilde att i skolmiljön ge kraftfulla uttryck för sin religion. Med stöd av Europadomstolens domar anser Skurups kommun att bärandet av huvudsjal eller liknande är en sådan kraftfull symbol som har, eller riskerar att ha, inverkan på andra elever i skolan. Vidare finner Skurups kommun det svårt att förena bärandet av exempelvis burka eller niqab med synen på jämlikhet mellan könen, tolerans, respekt för andra och icke diskriminering som ska genomsyra det svenska utbildningsväsendet.

Enligt skollagen 1 kap. 6 § ska utbildningen vid offentliga skolor och förskolor vara icke-konfessionell. Enligt kommunen ställer även detta krav som inte kan förenas med bärandet av huvudsjal eller liknande av såväl personal som elever.

Såsom framgår av det rättsliga utlåtandet, har Europadomstolen i samtliga åberopade fall funnit att förbud mot bärande av huvudsjal eller liknande är tillåtet enligt Europakonventionen. Religiösa manifestationer av detta slag kan således förbjudas när de tre kriterierna samhällelig sekularism, icke-konfessionella skolor och likabehandling av män och kvinnor, är uppfyllda, vilket är fallet i Skurups kommun.

Det finns inte heller någon annan grund för upphävande av beslutet enligt kommunallagen 13 kap. 8 §. Skurups kommun välkomnar Förvaltningsrättens prövning.


Yttrandet samt bilagor i relaterat material.

 

Kontakt:

Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande

johan.bolinder@skurup.se
0411-53 60 02


Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 500 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se