2020-05-19 15:43Pressmeddelande

Trygghetsvärdar från 1 juni

Utsikt över SkurupSkurup

Skurups kommun beslutade att under 2020 inrätta trygghetsvärdar som ett led i att öka den upplevda tryggheten.

Med början den 1 juni kommer fyra trygghetsvärdar att röra sig mellan olika platser på främst kvällar och nätter i Skurups kommun. Värdarna kommer att färdas i en tydligt märkt bil. Allmänheten är välkommen att prata med trygghetsvärdarna och det går bra att kontakta dem via telefon eller e-post. Kontaktuppgifterna ligger längst ner.

- Arbetssättet gör att det kommer att finnas värdar tillgängliga på platser där det enligt vår bedömning och enligt allmänhetens bedömning behövs en större närvaro, säger säkerhets- och beredskapssamordnare Sebastian Meglic.

Värdarna ska röra sig i de områden där de gör mest nytta. Det kan handla om att ett område utsätts för en inbrottsvåg, att allmänheten rapporterar in skadegörelse eller att det finns platser i kommunen som upplevs som otrygga.

- Trygghetsvärdarna kommer att vid behov snabbt tillkalla hjälp i form av exempelvis polis, väktare, räddningstjänst, ambulans, kommunala jourer med flera, säger Sebastian Meglic. Till uppdraget hör även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid och att det inte förekommer skadegörelse.

Skurups kommuns säkerhetschef Malin Ekblad:

- Skurups kommun tar nu ytterligare ett steg mot att öka närvaron i det offentliga rummet, och vi hoppas så klart att detta ska kunna öka den upplevda tryggheten för invånarna i kommunen. Jag ser också att kommunen genom denna satsning ytterligare stärker sin samverkan med polisen och andra ideella krafter. Genom trygghetsvärdarna får vi varje dag lägesbilden över vad som sker i kommunen uppdaterad, vilket innebär att vi snabbare kommer att kunna göra insatser där det behövs.

Vad är en trygghetsvärd?
En trygghetsvärd är kommunanställd person som genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Händelsestyrt arbete
Trygghetsvärden arbetar på uppdrag av kommunens säkerhetschef som efter samråd med t ex polisen kan förlägga trygghetsvärdens arbete till strategiskt utvalda platser eller områden inom kommunen. Trygghetsvärdens uppgift blir att närvara i området och vid behov samtala med de människor som vistas där.

Trygghetsmätning 2019 och beslutet att inrätta trygghetsvärdar
Polisens trygghetsmätning för 2019 visar att känslan av trygghet har ökat en aning i Skurup jämfört med tidigare år, men trygghetsmätningen visar också områden som kan förbättras.

Oron för att utsättas för brott är högre än den faktiska rapporterade utsattheten. Fortkörning upplevs även det som ett övergripande problem. Otryggheten ute under kvällstid har legat på en jämn nivå de senaste åren och utmärker inte sig som ett problem. Däremot upplevs skadegörelse och folksamlingar som bråkar och stör ordningen utgöra ett problem.

Känslan av trygghet är viktig att beakta eftersom den ytterst påverkar var människor väljer att bosätta sig, var företagen etablerar sin verksamhet och hur olika investeringsbeslut fattas. Social kontroll med bland annat ökad vuxennärvaro ute i det offentliga rummet leder till färre tillfällen för otrygghetsskapande aktiviteter och kan därmed bidra till ökad trygghet.

Skurups kommun beslutade att under 2020 inrätta Trygghetsvärdar som ett led i att öka den upplevda tryggheten.

Länk: https://www.skurup.se/trygghetsvardar

Kontaktuppgifter från och med 1 juni

Allmänheten kan nå Trygghetsvärdarna på följande sätt:

Mobiltelefon

Bil 1 - 0732911864

Bil 2 - 0732951913

E-post:

trygghetsvard@skurup.se


Ämnen: Trygghet

Om Skurups kommun

Skurup är platsen för det goda livet, mitt på sydkusten! Med 15 km kuststräcka, Romeleåsen i ryggen och nära till staden är Skurup kommunen med oslagbart läge. 15 900 invånare kallar Skurup sitt hem. Inflyttningstrycket är högt, därför bygger vi 1 800 nya bostäder fram till år 2022. Det våra invånare uppskattar allra mest är närheten till naturen och den trygga uppväxten för barnen, i kombination med de utmärkta kommunikationerna och ett blomstrande näringsliv. Med stark infrastruktur, strategiskt läge och bra tomtmark är Skurup en magnet för nyetableringar. www.skurup.se